SERWIS :  + 48 533 065 946

REGULAMIN SKLEPU

§ 1

Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Moto Nowiccy sp. z o.o. Skuteryimotocykle.eu Sp. z o.o.
Siedziba Sprzedawcy mieści się pod adresem: ul. Akacjowa 2, 62-571 Stare Miasto NIP 6653036638, REGON 388145953.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sukuteryimotocykle.eu, za pośrednictwem którego
Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu)
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego.)

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu
administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności motocykle, quady, skutery.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość
za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady
korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp
do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego
lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

4. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (info@skuteryimotocykle.eu), telefonicznie pod numerem +48 506 070 711, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sklepu.

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest
wyłącznie do określonego Kupującego.

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.

9. Wszystkie towary w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów
na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób
praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować.
Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo.
Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Sklepu.

12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych
(np. w opiniach o Towarze).

§ 3

Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować
zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem
złożenia zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu dokonania zapłaty za Towar.
W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia.
Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od odebrania Towaru.

5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2) gotówką w siedzibie Sklepu,
3) zakup na raty.

6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 3 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta
Sprzedawcy nie jest wiążąca.

7. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów, w zależności od wyboru Kupującego, w następujący sposób:

1) kurierem,
2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu,
3) dostawa transportem Sprzedawcy.

8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia
(w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego
(z wyjątkiem odbioru osobistego oraz Zamówienia objętego statusem „Darmowa dostawa" gdzie koszty te wynoszą 0 zł).

9. Koszty dostawy Towaru są uzależnione od jego wielkości i kształtują się następująco:

1) dostawa do 50 km: 125,46 zł,

2) dostawa do 100 km: 250,92 zł,
3) dostawa do 150 km: 376,38 zł.

10. W przypadku większej odległości i/lub gdy paczka jest o niestandardowych wymiarach i/lub o dużej wadze i wymagałoby to poniesienia wyższych
kosztów przesyłki koszty te są konsultowane z Kupującym drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.

11. Sprzedawca może również stosować promocyjne stawki na dostawę Towaru. Informacja na ten temat będzie zamieszczana
w widocznym miejscu na stronie internetowej, a promocyjne koszty dostaw będą automatycznie naliczały się w trakcie procedury
składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia).

§ 4

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia
prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań,
aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można
potwierdzić w terminie 5 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymaniu przez Kupującego informacji, o której mowa
w § 3 ust. 3 Regulaminu.

4. Przy każdym Towarze jest podana jego dostępność.

1) DOSTĘPNY realizacja zamówienia poprzez odbiór osobisty oznacza, że Towar jest dostępny w naszym magazynie i zostanie przygotowany do odbioru na następny dzień roboczy (wyłączając weekendy i święta)
2)  DOSTĘPNY realizacja zamówienia dostawą realizowaną przez sprzedawcę oznacza, że towar jest dostępny w magazynie i zostanie dostarczony w ciągu 1-5 dni roboczych (wyłączając weekendy i święta).
3) DOSTĘPNY towar zostanie przekazany do doręczenia firmie kurierskiej najpóźniej następnego dnia roboczego.

5. Termin nadania przesyłki może ulec wydłużeniu, jeżeli wybrana została płatność przelewem (wówczas czas nadania
jest liczony od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sklepu) lub Zamówienie zawiera także inne Towary z dłuższym terminem realizacji.

6. Standardowe terminy dostarczania przesyłek to od 2 do 3 dni roboczych.

7. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

8. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy,
chyba że umowa stanowi inaczej.

9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem
lub w oddzielnej przesyłce.

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia
miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego).
W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne
poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem
prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny
w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych
roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie
uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego
protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5

Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia),
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 556¹-556³ KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail
lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne
opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży,
nie będą rozpatrywane.

6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

13. Termin rozpatrywania wniosku reklamacyjnego wynosi 14 dni.  

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy
w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj [A1] , jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, użytkowane przez klienta ( uszkodzone, eksploatowane)

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty
dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu
przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni.
Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowne prawo do wymiany towaru

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z § 5 i 6 Regulaminu Kupujący może skorzystać z umownego prawa do wymiany zakupionego Towaru na inny Towar dostępny w Sklepie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. W celu skorzystania z umownego prawa do wymiany Kupujący powinien wydrukować i wypełnić protokół wymiany Towaru, który[A2]  został zamieszczony w zakładce "Pomoc" i wysłać wraz ze zwracanym Towarem i paragonem/fakturą zakupu na adres Sklepu.

3. Środki pieniężne stanowiącą ewentualną różnicę w przypadku wymiany Towaru przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, dlatego Kupujący powinien wpisać numer rachunku bankowego w odpowiednim miejscu w protokole wymiany towaru.

4. Sposób dostarczenia do Sklepu Towaru w celu wymiany zależy od Kupującego. Sprzedawca prosi o odpowiednie zabezpieczenie Towaru, aby nie uległ on zniszczeniu podczas przesyłki – wraz z oryginalnym niezniszczonym opakowaniem. 
Koszty przesyłki zwrotnej spoczywają na Kupującym.

5. Umownej wymianie na inny Towar nie podlegają towary noszące ślady uszkodzeń, użytkowania lub prób montażu.
Wykluczone z umownego prawa do wymiany są również części elektryczne i elektroniczne.

§ 8

Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca Moto Nowiccy sp. z o.o. i Skuteryimotocykle.eu Sp. z o.o.  . Siedziba Sprzedawcy mieści się pod adresem: ul. Akacjowa 2, 62-571 Stare Miasto NIP 6653036638, REGON 388145953. Adres do korespondencji: Sklep internetowy skuteryimotocykle.eu, ul. Akacjowa 2 , 62-571 Stare Miasto

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą,
albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: (biuro@skuteryimotocykle.eu), numer telefonu: + 48 506 070 711 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

7. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 
Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne,
a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu skuteryimotocykle.eu  (zakładka „Regulamin sklepu”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 2.06.2021r.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,
2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.